Protocol COVID-19 Extraescolars

EXTRAESCOLARS EN TEMPS DE COVID-19

L’AMPA de l’Escola La Trama vol vetllar per la seguretat de tots els infants inscrits a les activitats extraescolars del centre. En aquest sentit, l’AMPA ha treballat amb l’equip directiu per tal d’adaptar les diferents extraescolars, en la mida del possible, al protocol que segueix l’escola. També es demana la col·laboració de les famílies que inscriguin als infants en respectar les mesures generals establertes en l’entorn escolar.

D’una banda, els proveïdors de les activitats són coneixedors i es comprometen a complir totes les mesures de seguretat e higiene publicades a l’annex 7 del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, publicat per Educació i Salut el 30.06.2020. Aquestes mesures es detallen també a l’annex 1 d’aquest document.

D’altra banda, seguint la línia marcada aquest curs per l’Escola, les diferents activitats s’oferiran agrupades pels nivells:  P4    /   P5  /  1r-2n   / 3r-4t /    5è-6è. Dins de cada activitat es mantindrà separació mínima d’1,5 metres entre els alumnes dels diferents grups classe que conformin el grup extraescolar.

Els grups de les activitats extraescolars es consideraran grups estables i no hi haurà barreges entre ells. És per això també que aquest any els canvis d’una activitat a una altra només es podran fer coincidint amb el canvi de trimestre (després de les vacances de Nadal o Setmana Santa).

Totes les activitats tenen un topall màxim d’inscrits, que ve donat per les dimensions de l’espai en el qual es desenvolupa l’activitat, bé sigui a l’aire lliure o a l’interior. Es fomentarà la realització de les activitats a l’aire lliure preferentment, sempre que sigui possible.

En el cas de les extraescolars que es desenvolupen a l’interior, s’implementarà el protocol de neteja establert per l’Escola abans i després de la utilització de l’espai. També es respectaran els protocols establerts per l’escola referent a l’ús de lavabos.

Igualment, es tindrà en compta la circulació dels alumnes pels edificis durant el temps lectiu alhora d’establir el protocol d’agrupament dels infants abans de l’inici de les activitats. Les sortides a l’acabament de les extraescolars s’establiran de manera esglaonada pels diferents grups classe que conformen el grup extraescolar.

Els infants amb símptomes compatibles amb la COVID-19 no poden assistir a les activitats extraescolars.

En cas de que un infant presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 durant el desenvolupament de l’activitat, el monitor en primer lloc es posarà una mascareta quirúrgica i posteriorment li posarà una altra a l’infant. Desprès l’acompanyarà a una sala ventilada on una persona es farà càrrec d’ell i procedirà a avisar a la família. Si presenta símptomes greus caldrà trucar al 061. Altrament, se li recomenara a la família que el porti a casa i des d’allà contactin amb el CAP de referència.

L’ús de mascaretes serà necessari en els infants de Primària en funció de la situació de la pandèmia i sempre que es donin barreges de nens i nenes de diferents grups classe.


 

Annex 1

MESURES ESPECÍFIQUES EN FUNCIÓ DE L’ACTIVITAT

Dansa i ioga

 • Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
 • Rentat de mans abans i després de l’activitat.
 • Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques a les barres i al terra).
 • Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).

Batukada

 • Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
 • Rentat de mans abans i després de l’activitat.
 • Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu.
 • Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.
 • Els espais d’assaig hauran de tenir una correcta ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig de llarga durada ( ≥ 1,5 hores).

Bàsquet i multisport

 • Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
 • Rentat de mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas.
 • Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.
 • Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
 • Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.

Arts plàstiques (Art, fet a mà, expressió artística)

 • Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
 • Rentat de mans abans i després de l’activitat.
 • Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tota l’activitat.
 • Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible.

Teatre, expressió corporal

 • Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
 • Rentat de mans abans i després de l’activitat.
 • Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques a terra).
 • Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).
 • La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada assaig. Un cop feta servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si el teixit ho permet.

Anglès

 • Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².
 • Rentat de mans abans i després de l’activitat.
 • Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1,5 metres. Si no és possible, cal utilitzar mascareta.
 • Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.
 • Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).